God:
Ons glo in een God, wat van alle ewigheid bestaan ​​in drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees. God het Homself aan ons nie alleen as die Skepper van die heelal geopenbaar nie, maar ook as ‘n liefdevolle Vader. Jesus is gebore uit die Maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees, en is waarlik mens en waarlik God. Die Heilige Gees is gelyk aan die Vader en die Seun. Hy oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel, en is inwonend in elke gelowige waar Hy hulle begelei en bemagtig.

Die Bybel:
Dat die Skrifte van die Ou en Nuwe Testamente deur God geïnspireer is en is dus betroubaar en gesaghebbend in alle sake van geloof en lewe.

Die mens
Die mens, manlik en vroulik, is na die beeld van God geskep met gepaardgaande waardigheid, vryheid en gedelegeerde gesag. As gevolg van die sondeval is God se beeld in die mensdom geskend, maar nie vernietig nie. Alle mense het ‘n sondige natuur en het verlossing nodig.

Die Koninkryk van God
Dat God die hele mensdom liefhet en in Sy volmaakte Raadsplan beplan het om hierdie gebroke wêreld te verlos. In die uitvoering van Sy verlossingsplan het Hy sy Koninkryk op aarde gevestig. By die voleinding van die wêreld sal Sy Koninkryk universeel erken word.

Jesus Christus
Dat Jesus Christus die beloofde Messias van Israel en die Verlosser van die wêreld is. Hy het ‘n sondelose lewe geleef. Hy het gesterf aan die kruis om ons sondeskuld uit te wis en ons met God te versoen en is begrawe en het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader. Hy is die enigste bemiddelaar tussen God en die mensdom en Hy sal met die wederkoms terugkeer in heerlikheid en outoriteit.

Verlossing
Dat verlossing beskikbaar is vir alle mense deur die verlossingswerk van die Here Jesus Christus. As die gawe van God word verlossing slegs deur geloof alleen ontvang. Almal wat in Hom glo, word wedergebore deur die werk van die Heilige Gees en word so kinders van God.

Die kerk
Dat die een ware kerk is almal wat deur Jesus Christus verlos is deur die werking van die Heilige Gees in hulle lewens. Alle gelowiges is geestelik met mekaar verenig en word geroep om die eenheid van die Liggaam van Christus te handhaaf. As die sigbare uitdrukking van die universele kerk bestaan die plaaslike gemeente uit diegene wat Jesus Christus as Here en Verlosser bely.

Die sakramente
Dat die Here Jesus Christus twee sakramente, naamlik die doop en nagmaal ingestel het as getuienis van die kern feite van die Christelike lewe. Die doop is ‘n belydenis van identifisering van Christus se sterwe en opstanding. Die nagmaal met die tekens van die brood en die wyn is simbole van die Verlosser se gebroke liggaam en Sy bloed wat vergiet is as ‘n volkome versoening vir al ons sonde.

Vryheid van godsdiens
Dat die Koninkryk van God is die Koninkryk van vrye keuse, daarom mag daar geen dwang in sake van godsdiens wees nie. Alhoewel ons nie met ander gelowe saamstem nie, moet elkeen die reg hê om vryelik te kies waarin hy glo.  Ons erken die vryheid van godsdiens as ‘n basiese mensereg. Inherent in hierdie reg is die reg om jou geloof te verkondig.

Die Finale Oordeel
In die opstanding van alle mense met die wederkoms van Jesus Christus, die ewige lewe vir elke gelowige en die ewige oordeel vir diegene wat die verlossing van Jesus Christus verwerp het.  Ons glo dat God beide regverdig en genadig is en dat Hy alle mense in die volmaaktheid van Sy wysheid sal oordeel.